ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά

Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαχωρίζεται σε δυο τύπους ωραρίου, ανάλογα και με το τμήμα απασχόλησης του υποψηφίου:

  • 40 ώρες/6ημέρες/ κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
  • 40 ώρες/5 ημέρες/σταθερό ωράριο
  • 40 ώρες/5 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)

Οι αποδοχές  θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.


Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από τις 8 – 17 Νοεμβρίου (16:00 ώρα Ελλάδος) και γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις που θα ληφθούν μέσω συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας στο SNFCC.org/internships.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της φόρμας στο SNFCC.org/internships. Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org.

Προκειμένου να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης ή συμπληρωματικών στοιχείων, οπότε παρακαλείσθε να έχετε ελέγξει λεπτομερώς όλες τις σχετικές πληροφορίες και επιλογές πριν την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης.

Διευκρινίζεται επίσης ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και για τους δύο τύπους πρακτικής άσκησης αλλά, ταυτόχρονα, στην ίδια μόνο φόρμα, και στον δεύτερο τύπο μπορεί να επιλέξει μόνο ένα πεδίο σπουδών.

Τη συνολική διάρκεια σπουδών που απαιτείται για την απόκτηση του Πτυχίου.

Διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των πεδίων σπουδών είναι ενδεικτική και ότι τα κριτήρια για τη συνάφεια του τίτλου σπουδών των υποψηφίων, με το πεδίο σπουδών στο οποίο θέτουν υποψηφιότητα, θα είναι ελαστικά.

Α. Για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.

Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους για Διάφορα Τμήματα του ΚΠΙΣΝ με εκπαιδευτικές προϋποθέσεις η πιστοποίηση για επίπεδο Β2 ισχύει μόνο αν έχει αποκτηθεί από 01/01/2015 και έπειτα

 

Β. Για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας και δεν υπάρχει χρονολογικός περιορισμός ως προς την ημερομηνία απόκτησης:

  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου MICHIGAN

Γ. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος δε διαθέτει κάποιο από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας, ωστόσο είναι πτυχιούχος από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, επισυνάπτοντας στο πεδίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας, το πτυχίο από το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει αν διαθέτει Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Για τη συμμετοχή σε αυτό τον τύπο πρακτικής άσκησης απαιτείται αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής.


Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

Το πρόγραμμα αφορά σε 62 θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες χωρίζονται σε δυο ομάδες:

 i. 25 θέσεις, που αφορούν κυρίως πρακτική άσκηση στο τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών της ΚΠΙΣΝ ΑΕ με πιθανότητα απασχόλησης και σε επιλεγμένα άλλα τμήματα.

 ii. 37 θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε διάφορα Τμήματα του ΚΠΙΣΝ. 

Ασκούμενοι στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών

Εικοσιπέντε (25) υποψήφιοι, καθώς και πενήντα (50) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις εικοσιπέντε (25) διαθέσιμες θέσεις.

Οι υποψήφιοι που θα κληρωθούν και που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Ασκούμενοι για διάφορα Τμήματα του ΚΠΙΣΝ

Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο σπουδών) ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι πενταπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση το πεδίο της Γραφιστικής, όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν επτά (7) υποψήφιοι. Συνεπώς, εκατόν ογδόντα επτά (187) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από τα οχτώ (8) πεδία σπουδών του τύπου ΙΙ.

Επιπλέον, θα κληρωθούν, εβδομήντα πέντε (75) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση με εξαίρεση το πεδίο της Γραφιστικής, όπου υπάρχει μόνο μία (1) διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί.  Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για τους εκατόν ογδόντα επτά (187) υποψήφιους που θα κληρωθούν, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη του ΚΠΙΣΝ.

Η κλήρωση για την πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα ως εξής:

  • Κλήρωση υποψηφίων: 22 Νοεμβρίου
  • Διαδικασία συνεντεύξεων: Νοέμβριος 2017 (μόνο στον τύπο πρακτικής άσκησης με εκπαιδευτικές προϋποθέσεις – τύπος ΙΙ)

Το αδιάβλητο διασφαλίζεται με την παρουσία και την επικύρωση συμβολαιογράφου κατά τις κληρώσεις, όπως (και) είναι η σταθερή πρακτική σε κάθε διαδικασία κλήρωσης. 

Ναι. Θα λάβουν σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. 

Ναι.  Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) προσωπικού και διοίκησης στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

Ασκούμενοι στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών

Εικοσιπέντε (25) υποψήφιοι, καθώς και πενήντα (50) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις εικοσιπέντε (25) διαθέσιμες θέσεις.

Οι υποψήφιοι που θα κληρωθούν και που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Ασκούμενοι για διάφορα Τμήματα του ΚΠΙΣΝ

Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο σπουδών) ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι πενταπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση το πεδίο της Γραφιστικής, όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν επτά (7) υποψήφιοι. Συνεπώς, εκατόν ογδόντα επτά (187) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από τα οχτώ (8) πεδία σπουδών του τύπου ΙΙ.

Επιπλέον, θα κληρωθούν, εβδομήντα πέντε (75) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση με εξαίρεση το πεδίο της Γραφιστικής, όπου υπάρχει μόνο μία (1) διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί.  Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για τους εκατόν ογδόντα επτά (187) υποψήφιους που θα κληρωθούν, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη του ΚΠΙΣΝ.