Εταιρική Διακυβέρνηση - Εικόνα

Ιδρυτικός Νόμος Ν. 3785/2009

- Κανονισμός Προμηθειών

Με στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας, στις διαδικασίες προμηθειών, η Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε. έχει εγκρίνει και εφαρμόζει τον Κανονισμό Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών (εφεξής ο «Κανονισμός»), τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων, με τους οποίους ανατίθενται και εκτελούνται οι συμβάσεις προμήθειας αγαθών και οι συμβάσεις προμήθειας υπηρεσιών.  

Ο Κανονισμός δεσμεύει τόσο την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ στο σύνολό της (Διοίκηση, στελέχη, προσωπικό) ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών όσο και τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.

Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα, εφαρμόζοντας και τηρώντας τις βασικές αρχές:

  • της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της προστασίας του υγιούς και πραγματικού ανταγωνισμού
  • της αποφυγής πάσης φύσεως διακρίσεων
  • της αποτελεσματικότητας και οικονομικής βιωσιμότητας
  • της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης.

Ο Κανονισμός Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών διασφαλίσει την ροή των επιχειρησιακών λειτουργιών με διαφάνεια και νομιμότητα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. που ρυθμίζει το σύννομο και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας της.

- Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών 

Σε συμμόρφωση με το Νόμο 4990/2022 για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου κ.λπ., που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305), σας ενημερώνουμε ότι η Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε. έχει υιοθετήσει Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι εσωτερικοί δίαυλοι επικοινωνίας είναι:

  • Αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: whistleblowing@snfcc.org  
  • Αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε., Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα Αττικής ΤΚ: 17674 «υπόψιν της Υπεύθυνης Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» της Εταιρίας με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».
  • Τηλεφωνικά (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10 π.μ. – 5:30 μ.μ.) στο τηλ. 6944530833  αναφέροντας ότι πρόκειται για επικοινωνία με την Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών δια τηλεφωνικής συνομιλίας ή τηλεφωνικών ηχογραφημένων μηνυμάτων.
  • Προσωπική συνάντηση με την Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (εφεξής και «Υ.Π.Π.Α.»), κατά τις ημέρες και ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή: 10 π.μ. – 5:30 μ.μ., εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή σχετικού αιτήματος προσωπικής συνάντησης.

Για τους εξωτερικούς διαύλους επικοινωνίας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: https://aead.gr/ »