Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους μας, διέπονται από το παρόν. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και δεσμεύεστε από αυτούς.

Τον δικτυακό αυτό τόπο διαχειρίζεται η Aνώνυμη Εταιρεία Κοινωφελούς Σκοπού με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ»  ως πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία της ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

Η ΚΠΙΣΝ ΑΕ δεν διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε σχέση του Ιδρύματος με τους ιδιοκτήτες τους, ούτε εγγύηση ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Η νομοθεσία για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παρόντα προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτούς. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη συνδέσμων δεν συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης του Ιδρύματος για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους.

Πολιτική Απορρήτου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε

H παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα μας παρέχονται απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων (εσάς, τα φυσικά πρόσωπα) είτε από τρίτα μέρη. Συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων είτε από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως ενδεικτικά ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή τους ως μέλη, για συμμετοχή στις δραστηριότητές μας ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις δράσεις μας, είτε από άλλα φυσικά πρόσωπα (γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς) με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Η παρούσα Πολιτική συμπληρώνεται κι αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες πολιτικές ισχύουν, όπως αυτές προσαρμόζονται στις επιμέρους σχέσεις μας μαζί σας.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει:

 1. να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές και, κατά περίπτωση,
 2. να λάβετε την συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και άλλες σχετικές πολιτικές.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής το «ΚΠΙΣΝ», «εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 364, 17674 στην Καλλιθέα Αττικής.

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και άλλα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας ή της σχέσης που μας συνδέει με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των μεταξύ μας επικοινωνιών και μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του ΚΠΙΣΝ.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

Στοιχεία επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου και fax
Γενικές πληροφορίες Φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπο γέννησης
Φωτογραφίες και βίντεο Δεδομένα εικόνας  ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται σε σχέση με το χώρο ή/και τις δράσεις μας, καθώς και δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης που συλλέγονται από εξοπλισμό CCTV στις εγκαταστάσεις μας.
Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά ταυτότητας στο διαδίκτυο (στο βαθμό που αυτά αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα).
Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συμπληρώσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές (για παράδειγμα, διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες από πηγές στο διαδίκτυο).

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 2. για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.
 3. για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος.
 4. για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων του ΚΠΙΣΝ.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 1. για την εκπλήρωση των σκοπών του ΚΠΙΣΝ όπως προβλέπονται στον νόμο 3785/2009 και σε κάθε άλλο εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, ιδίως δε:
 • για την ενημέρωσή σας για τις δράσεις του ΚΠΙΣΝ
 • για την πραγματοποίηση της επίσκεψής σας στο ΚΠΙΣΝ
 • για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μελών του ΚΠΙΣΝ
 • για την εξέταση του ενδεχόμενου συνεργασίας μαζί σας
 1. για τη θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, τη διαχείριση των λειτουργιών μας και των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων του ΚΠΙΣΝ.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως:

Προμηθευτές μας Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως νομικούς και άλλους συμβούλους παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας και διαχείρισης των εγκαταστάσεων και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων μας.
Δημόσιες και δικαστικές αρχές Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δημόσιες και δικαστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των δικαστηρίων, των ρυθμιστικών, φορολογικών και εισαγγελικών αρχών).

Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η διαβίβαση αυτή θα λάβει χώρα μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων εγγυήσεων (λ.χ. σε χώρα η οποία έχει κριθεί ότι παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ). Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω διαβιβάσεις και τις εγγυήσεις υπό τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται, καθώς και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών απευθύνοντας έγγραφο αίτημα στη διεύθυνση info@snfcc.org

Το ΚΠΙΣΝ χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.

Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση info@snfcc.org

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

i. Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.

ii. Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

iii.Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.

iv.Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ.

v. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

vi.Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την αποστολή ενημερώσεων (Newsletter)

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την αποστολή ενημερώσεων (Newsletter) παρακαλώ δείτε εδώ.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις ηλεκτρονική κράτηση για συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ξεναγήσεις στο ΚΠΙΣΝ 

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ηλεκτρονική κράτηση για συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ξεναγήσεις στο ΚΠΙΣΝ παρακαλώ δείτε εδώ.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και τρόπος ενημέρωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ενδέχεται να δημοσιεύουμε ειδικότερους όρους αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οι οποίες θα συμπληρώνουν την παρούσα Πολιτική και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα / και ενημερώνοντάς σας έγκαιρα, σαφώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν αλλαγές.