1. Ανακοίνωση Έναρξης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) σε φιλοξενούμενες στο ΚΠΙΣΝ εκδηλώσεις και τη λειτουργία των Opera Bars που βρίσκονται στο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) | Καλλιθέα Αττικής, 08.06.2021

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής Συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) σε φιλοξενούμενες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) εκδηλώσεις, πλην του χώρου του Φάρου, καθώς και επιλογής Συνεργάτη για τη λειτουργία των Opera Bars που βρίσκονται στο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ). 

Αναζητούμε Συνεργάτες με ειδίκευση στο χώρο του catering, οι οποίοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν προτάσεις ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα αντανακλούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΚΠΙΣΝ ως  χώρου προσέλκυσης κοινού, διεθνούς χαρακτήρα, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις ειδικότερες ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών κοινού που διοργανώνει εκδηλώσεις στους επιμέρους χώρους του.   

Η Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε. (ΚΠΙΣΝ Α.Ε.) παρέχει τη δυνατότητα σε τρίτα πρόσωπα-διοργανωτές ενοικίασης χώρων στις βραβευμένες εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ, για τη διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, καθώς και εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Παραθέτουμε παρακάτω κάποιους ενδεικτικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ  που αποτελούν αντικείμενο της Πρόσκλησης και στους οποίους θα παρέχονται από τον επιλεγέντα Συνεργάτη υπηρεσίες εστίασης (catering): 

  1. O Χώρος Υποδοχής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
  2. Το VIP & Donors Lounge, στο 1ο και 2ο επίπεδο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής     
  3. Ο Πύργος των Βιβλίων, στην υποδοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος καθώς και σε επιπλέον αίθουσες  της ΕΒΕ. 
  4. Χώροι στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπως ο Θόλος, το Ξέφωτο, κλπ.  

Σχέδια και φωτογραφίες κάποιων ενδεικτικών χώρων βρίσκονται στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ εδώ.

Οι προτεινόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εστίασης (caterers), τους οποίους θα χρησιμοποιούν οι εκάστοτε διοργανωτές εκδηλώσεων σε χώρους εντός του ΚΠΙΣΝ υπολογίζεται ότι θα είναι κατά ανώτατο αριθμό τρεις (3). Η τελική επιλογή του caterer από τους ανωτέρω προτεινόμενους ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε διοργανωτή. 

Εφόσον σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διαδικασία αυτή, θα θέλαμε να συμπληρώσετε την Δήλωση - Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας και να μας την αποστείλετε σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση tender.catering.operabars@snfcc.org και ακολούθως το πρωτότυπο στην έδρα της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρου 364, 176 74 Καλλιθέα υπόψιν κας Νατάσσας Ζαχαριουδάκη, ώστε να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπου θα βρείτε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση. Στην Πρόσκληση μεταξύ άλλων, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις θεμελιώδεις αξίες του ΚΠΙΣΝ, οι οποίες αποτελούν ζωτικό τμήμα του οράματος του ΚΠΙΣΝ. Η βασική μας επιδίωξη είναι να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις που μοιράζονται το ίδιο όραμα.

Επίσης, επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος Συνεργάτης έχει την υποχρέωση να καταθέσει Πρόταση, η οποία μεταξύ άλλων, πρέπει να περιέχει από μία διακριτή και ξεχωριστή Επιχειρηματική πρόταση για τις δύο υπό ανάθεση συμβάσεις, ήτοι α) μία Επιχειρηματική πρόταση για τη Σύμβαση catering η οποία θα συνυπολογιστεί για την αξιολόγηση της Επιχειρηματικής πρότασης για τη Σύμβαση Opera Bars, και β) μία Επιχειρηματική πρόταση για τη Σύμβαση Opera Bars, η οποία θα συνυπολογιστεί για την αξιολόγηση της Επιχειρηματικής πρότασης για τη Σύμβαση catering. Ρητά σημειώνεται ότι φάκελοι υποψηφίων Συνεργατών που θα περιέχουν μία μόνο Επιχειρηματική πρόταση δεν θα γίνονται δεκτοί από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Πρότασης στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε.: Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021.

Ευελπιστούμε οτι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας και αναμένουμε να λάβουμε την Πρότασή σας.

 

2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ταξιθέτησης και εξυπηρέτησης θεατών/ επισκεπτών στο ΚΠΙΣΝ | Καλλιθέα Αττικής, 31.05.2021

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναζητά συνεργάτη με εμπειρία στις υπηρεσίες ταξιθέτησης και εξυπηρέτησης θεατών/ επισκεπτών, ο οποίος θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στο ΚΠΙΣΝ και θα εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών από όλες τις απόψεις. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι (εφεξής «Υποψήφιοι Συνεργάτες») καλούνται να καταθέσουν την πρότασή τους σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, σύμφωνα με τα επιμέρους προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί δια χειρός στα γραφεία της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 364, TK: 17674, το αργότερο έως τις 14.06.2021 και ώρα 17:00.

Τυχόν ερωτήσεις θα αποστέλλονται στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση (tender.ushering@snfcc.org) έως και την Παρασκευή 11.06.2021. Οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται σε όλους τους υποψήφιους συνεργάτες. 

Παράλληλα, οι υποφάκελοι Αίτησης – Δικαιολογητικών Προσωπικής κατάστασης και Επαγγελματικής Ικανότητας – Χρηματοοικονομικής Επάρκειας της πρότασης υποβάλλονται έως την ως άνω καταληκτική προθεσμία και σε ηλεκτρονική μορφή είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση (tender.ushering@snfcc.org) είτε μέσω αποθήκευσης σε ψηφιακό φορέα USB, ο οποίος δεν θα επιστραφεί στους υποψηφίους. Επισημαίνεται με έμφαση ότι τα έγγραφα του υποφακέλου της Οικονομικής Προσφοράς κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε σφραγισμένο υποφάκελο στις ακόλουθες μορφές: (α) σε έγχαρτη μορφή καθώς και (β) αποθηκευμένα σε ψηφιακό φορέα USB (ο οποίος δεν θα επιστραφεί στους Υποψηφίους), επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. 

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προτάσεων κατά την απόλυτη κρίση της. Τυχόν νέα χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες θα δημοσιοποιούνται με πρόσφορο τρόπο ή θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

Παραρτήματα της πρόσκλησης & Αίτημα Συμμετοχής