ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
 

Θα αποσταλούν τρία τεστ στον κάθε υποψήφιο/-α, του/της οποίου/οποίας η υποψηφιότητα θα έχει εγκριθεί από την εξέταση του σχετικού φακέλου που εμπρόθεσμα υπέβαλε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr.services@adecco.com.

Τα τεστ (τρία τεστ, άρα τρία ξεχωριστά ηλεκτρονικά μηνύματα) θα σταλούν ηλεκτρονικά μέσω του Xpert On line (ηλεκτρονικό σύστημα του ομίλου Adecco) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στο βιογραφικό σημείωμα του/της κάθε υποψηφίου/-ιας.

Όσοι λάβουν το e-mail στις 29 Νοεμβρίου, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα τρία τεστ ως την 1η Δεκεμβρίου (23:59), ενώ όσοι το λάβουν στις 30 Νοεμβρίου, θα πρέπει να το πραγματοποιήσουν ως τις 2 Δεκεμβρίου (23:59).

 

Τεστ βασικού συλλογισμού

 Αξιολογεί τη γενική συλλογιστική ικανότητα ενός υποψηφίου στους εξής τέσσερις τομείς:

  • Αριθμητικός Συλλογισμός: ικανότητα να πραγματοποιεί βασικές μαθηματικές πράξεις σωστά.
  • Αφαιρετικός Συλλογισμός: ικανότητα να επιλύει αφαιρετικά προβλήματα.
  • Γλωσσικός Συλλογισμός: ικανότητα να εργάζεται με λέξεις, ορισμούς και έννοιες
  • Προσοχή στη Λεπτομέρεια: ικανότητα υλοποίησης καθηκόντων ακριβείας.

Χρόνος Χορήγησης (οδηγίες εντός του τεστ)

5 λεπτά

Διάρκεια ολοκλήρωσης τεστ

30 λεπτά


Ο υποψήφιος ενημερώνεται εκ των προτέρων ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει υπολογιστή χειρός για το μέρος του Αριθμητικού Συλλογισμού.

Γλωσσικά τεστ στην Αγγλική γλώσσα (γραπτής και προφορικής επικοινωνίας)

Θα σας σταλούν 2 τεστ Αγγλικής γλώσσας, ένα για τη γραπτή και ένα για την προφορική επικοινωνία, αντίστοιχα.

Διάρκεια ολοκλήρωσης του κάθε τεστ το μέγιστο 50- 60 λεπτά.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία σε κάθε τεστ (δοκιμασία), θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς στις 2/12/2016 οπότε και θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία της Adecco (Μαρούσι Αττικής)  στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5 και 12 Δεκεμβρίου (μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-17:00). Κατ’ εξαίρεση,  αποκλειστικά για τους  υποψηφίους  που διαμένουν εκτός Αθηνών και οι οποίοι  δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν στα γραφεία της Adecco, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί  μέσω Skype (βιντεοκλήση).

 

Συμπεριφορικού τύπου συνέντευξη

Η συμπεριφορικού τύπου συνέντευξη εστιάζει στην εξέταση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που ο υποψήφιος διαθέτει μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και οι ερωτήσεις γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο υποψήφιος να πρέπει να περιγράψει:

1) Κατάσταση, 2) Ενέργειες, 3) Αποτελέσματα

Ενδεικτικές δεξιότητες που εξετάζονται με αυτό τον τρόπο είναι: Κριτική Σκέψη, Αυτοέλεγχος, Πρωτοβουλία, Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, Εξυπηρέτηση πελατών, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Επαγγελματισμός, Επιμονή, Ομαδικότητα, Κίνητρο, Διαχείριση χρόνου.

Μέγιστη διάρκεια συνέντευξης: 60 λεπτά.


Οι υποψήφιοι, που θα προκριθούν στην τελική φάση της αξιολόγησης, θα κληθούν στις 14/12 από το ΚΠΙΣΝ, για συνέντευξη μέσα στις επόμενες δύο ημέρες (15 και 16/12/2016) με τα αρμόδια στελέχη του ΚΠΙΣΝ.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στο ΚΠΙΣΝ στις 19/12/2016.

Καλή επιτυχία!