ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο/Η κάτωθι υπογραφόμενος/η …………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο), κάτοικος …………………………………………..…… (διεύθυνση, πόλη), με τηλέφωνο επικοινωνίας ………………………………, με ΑΔΤ/ αριθμό διαβατηρίου ………………………………….. εκδοθέντος την ……………………….. (ημερομηνία έκδοσης), με την ιδιότητα του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα/ του ενηλίκου συνοδού (και έχοντος την συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα για τα όσα δηλώνω με την παρούσα) αναφορικά με: 1. τον/την ανήλικο/η ………………………………….………………………………………….. (ονοματεπώνυμο ανηλίκου), 2. τον/την ανήλικο/η ………………………………….………………………………………….. (ονοματεπώνυμο ανηλίκου), 3. τον/την ανήλικο/η ………………………………….………………………………………….. (ονοματεπώνυμο ανηλίκου), με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, δηλώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους λειτουργίας του Παγοδρομίου, όπως βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org/IceRink2023) και στον χώρο του Παγοδρομίου, καθώς και την ενημέρωση για συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην οπίσθια όψη της παρούσας και συναινώ ρητά στη συμμετοχή του ανηλίκου στο Παγοδρόμιο, αποκλειστικά με δική μου ευθύνη.

 

Καλλιθέα Αττικής, ……/……/…….. (ημερομηνία)

Υπογραφή:     

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως):

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητές Φίλες/ Φίλοι,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στη δραστηριότητα του Παγοδρομίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος («ΚΠΙΣΝ»). Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υμών και του/των ανηλίκου/ανηλίκων που συνοδεύετε τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος εντύπου («Προσωπικά Δεδομένα») είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.»), που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, Αττικής και έχει αριθμό επικοινωνίας 2168091000.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από την παρούσα ενημέρωση, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αποκλειστικά για τον σκοπό της συμμετοχής του παιδιού/ανήλικου που συνοδεύετε στη δραστηριότητα του Παγοδρομίου, και για την ενημέρωση που χρειάζεται να λαμβάνετε σχετικά με αυτή, βάσει του άρθρου 6 § 1 β ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό του τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλ. σας ταχυδρομείου καθώς και το ονοματεπώνυμο του/ των  ανηλίκου / ανηλίκων που συνοδεύετε. H ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται να σας αποστέλλει ερωτηματολόγιο για τη δραστηριότητα του Παγοδρομίου στην οποία συμμετείχε / συμμετείχαν οι ανήλικοι που συνοδεύετε για να αξιοποιήσει την αξιολόγησή σας και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της προς εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 § 1 στ ΓΚΠΔ). Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών μετά το πέρας της ημερομηνίας επίσκεψης σας στο Παγοδρόμιο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ενδέχεται να κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που της παρέχουν υπηρεσίες όπως υπηρεσίες διαχείρισης κοινού, υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική Πληροφορικής κ.λπ. μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους προς την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και όχι για δικό τους όφελος. Στην περίπτωση αυτή, τα τρίτα μέρη ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του ΚΠΙΣΝ και δεσμεύονται με συμβατική σχέση ότι εφαρμόζουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στην περίπτωση που τούτο θα χρειαστεί να συμβεί θα διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη και  διαθέτει τις κατάλληλες εγγυήσεις, όπως ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) ορίζει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε διαδικασίες και πρωτόκολλα ασφάλειας, αλλά και πρακτικές κατάλληλες με τη φύση των πληροφοριών που αποθηκεύουμε, προκειμένου να τις προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, χρήση, τροποποίηση ή κοινοποίηση. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τα μέτρα και τις προσπάθειες που έχουμε λάβει, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της KΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://www.snfcc.org/oroi-hrisis-politiki-aporritoy. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@snfcc.org.