Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ - Εικόνα

Το Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Ανήλικοι δικαιούνται να συμμετέχουν ως πρόσθετα Μέλη στο πλαίσιο του οικογενειακού προγράμματος «SNFCC Family». Ο αιτών κατά την εγγραφή θα επιλέγει την κατηγορία Μέλους στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και για την οποία θα πρέπει να πληροί τυχόν ηλικιακά ή άλλα κριτήρια.

Τα προνόμια Μελών που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ, όπως εκάστοτε ισχύουν, αναφέρονται στον ιστότοπο (website) του ΚΠΙΣΝ με διεύθυνση www.SNFCC.org/members.

Εγγραφή και ιδιότητα Μέλους ΚΠΙΣΝ

• Προϋπόθεση για την εγγραφή Μέλους ΚΠΙΣΝ είναι η υποβολή προς την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. της συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής (με φυσική υποβολή ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΠΙΣΝ) και η καταβολή του ποσού συνδρομής που ορίζεται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Κατ’ εξαίρεση, για κάθε νέα εγγραφή Μέλους ΚΠΙΣΝ που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 22.12.2016 έως και 08.01.2017 (και τυχόν παρατάσεων) ή μέχρι τη συμπλήρωση μέγιστου αριθμού 30.000 νέων συνδρομών (εφόσον αυτή λάβει χώρα νωρίτερα), το εγγραφόμενο Μέλος θα καταβάλει το 50% της αναγραφόμενης αξίας συνδρομής, ενώ το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται προς την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ως δωρεά. Η καταβολή λαμβάνει χώρα είτε σε ταμείο του ΚΠΙΣΝ είτε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων και να ζητά την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου (πχ. διαβατηρίου).

•  Από την ημερομηνία της εγγραφής, θα χορηγείται στον αιτούντα είτε άμεσα η οριστική Κάρτα Μέλους, είτε μία προσωρινή Κάρτα η οποία θα αντικαθίσταται από την οριστική Κάρτα Μέλους μόλις αυτή εκδοθεί από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Σε αναγνώριση της υποστήριξης των σκοπών του ΚΠΙΣΝ που επιτυγχάνεται μέσω της καταβολής της συνδρομής, το Μέλος δικαιούται να απολαμβάνει τα προνόμια Μελών που αντιστοιχούν στην κατηγορία Μέλους που έχει επιλέξει.

• Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Μέλους είναι ετήσια, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά την εγγραφή. Για τις αιτήσεις εγγραφής Mελών που παραλαμβάνονται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. μέχρι και την 31.10.2017, η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Μέλους λήγει την 31.10.2018. Μετά τη λήξη ισχύος της Κάρτας Μέλους, ο κάτοχος – Μέλος, εφόσον επιθυμεί να συνεχίζει να υποστηρίζει το ΚΠΙΣΝ, θα πρέπει να υποβάλει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αίτημα ανανέωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ και να καταβάλει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. το αντίστοιχο ποσό συνδρομής που καθορίζεται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 

•. Η ιδιότητα Μέλους στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Τα Μέλη του Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ υποχρεούνται να επιδεικνύουν την Κάρτα Μέλους όποτε αυτή τους ζητηθεί, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων Μελών που τους έχουν καταστεί διαθέσιμα.

•. Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εμπορικών ή χρηματικών συναλλαγών. 

• Κάθε Κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και ο κάτοχος - Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ώστε να είναι εφικτή η ακύρωση και αντικατάστασή της. Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Κάρτας της οποίας η απώλεια δεν έχει γνωστοποιηθεί προς αυτήν.

•  Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει οποιαδήποτε προνόμια Μελών ή και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ ή επιμέρους κατηγορίες Μελών αυτού, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www.SNFCC.org και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (email, sms, ταχυδρομική επιστολή). 

• Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε προνόμια Μελών του Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ δεν είναι σε θέση να καταστούν διαθέσιμα στα Μέλη ή να υλοποιηθούν. Τα Μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια (π.χ, ξεναγήσεις, ειδικές εκδηλώσεις κ.ά.) ενδέχεται να καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών. Στην περίπτωση αυτή θα τηρείται σειρά προτεραιότητας των Μελών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων. 

• Σε περίπτωση που η εγγραφή Mέλους λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΠΙΣΝ: www.SNFCC.org/members, το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής, αποστέλλοντας σχετική επιστολή με συνημμένη την Κάρτα Μέλους στην ταχυδρομική διεύθυνση του Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ. Στην περίπτωση αυτή η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής (και συνακολούθως της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ) το ποσό της συνδρομής δεν επιστρέφεται.  

• Σε περίπτωση που παρέχεται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. η δυνατότητα αγοράς «συνδρομής-δώρου» για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως Μέλους ΚΠΙΣΝ, το ποσό της συνδρομής καταβάλλεται από τον αγοραστή της συνδρομής-δώρου και εκδίδεται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σχετικός μοναδικός κωδικός δώρου (“