Παρακαλούμε πριν τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Τοίχου Αναρρίχησης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (το «ΚΠΙΣΝ») να μελετήσετε προσεκτικά τους παρακάτω Κανόνες Λειτουργίας και συμμετοχής στα Προγράμματα Αναρρίχησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των Κανόνων Λειτουργίας ή των κανονισμών λειτουργίας της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπης Α.Ε. (η «ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.»), ή παραβίασης του Νόμου, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ή/και ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του Τοίχου Αναρρίχησης θα σας απομακρύνουν άμεσα από το χώρο. 

I.      Γενικές Πληροφορίες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.

 1. Ο Τοίχος Αναρρίχησης στο ΚΠΙΣΝ θα λειτουργεί τις ημέρες και τις ώρες και που αναγράφονται στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
 2. Η είσοδος και η συμμετοχή στα προγράμματα του Τοίχου Αναρρίχησης είναι δωρεάν για το κοινό.
 3. Για τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητες του Τοίχου Αναρρίχησης απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή. Για να είναι έγκυρη η προκράτηση με την ηλεκτρονική προεγγραφή θα πρέπει να βρίσκεστε στον χώρο τουλάχιστον 10’ λεπτά νωρίτερα, αλλιώς η θέση ακυρώνεται.
  • Σε περίπτωση που προσέλθετε χωρίς να έχει προηγηθεί ηλεκτρονική προεγγραφή, η είσοδός σας και η συμμετοχή στα Προγράμματα του Τοίχου Αναρρίχησης θα είναι δυνατή, μόνο εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
  • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, που θα αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., δεν είναι δυνατή η Λειτουργία του Τοίχου Αναρρίχησης, η προκράτησή σας θα ακυρωθεί και η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακύρωση αυτή. 
 4. Η είσοδος στον χώρο του Τοίχου Αναρρίχησης επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και σε ανηλίκους άνω των 6 ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω:

(α) Η χρήση του Τοίχου Αναρρίχησης από ανήλικο ηλικίας 6 έως και 15 ετών είναι δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι:

  1. Κατά την προσέλευση στον χώρο του Τοίχου Αναρρίχησης συνοδεύεται από τον γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνα ή ενήλικο συνοδό (και έχοντα τη σχετική συναίνεση του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα) και
  2. Έχει παρασχεθεί σχετική έγγραφη συγκατάθεση 1) από τον γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνα είτε κατά την ηλεκτρονική προκράτηση είτε (σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική προεγγραφή) κατά την προσέλευσή του γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνα στον Τοίχο Αναρρίχησης 2) (σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική προεγγραφή) από τον ενήλικα συνοδό (και έχοντα τη σχετική συναίνεση του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα) κατά την προσέλευση του στον Τοίχο Αναρρίχησης.

(β) Η χρήση του Τοίχου Αναρρίχησης από ανήλικο ηλικίας 16 ετών και άνω είναι δυνατή, ακόμα και στην περίπτωση που δε συνοδεύεται από τον γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνα, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί σχετική έγγραφη συγκατάθεση από τον γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνα θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής αποκλειστικά μέσω gov.gr. 

(γ) Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στα Προγράμματα Αναρρίχησης και ανεξάρτητα από το εάν έχει γίνει ηλεκτρονική προεγγραφή ή μη, ενημερώνουμε τους υποψήφιους χρήστες του Τοίχου Αναρρίχησης (ή/και τους γονείς/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών/ενήλικους συνοδούς) ότι απαιτείται η επί τόπου υπογραφή δήλωσης συμμετοχής του Υπευθύνου Λειτουργίας (η «Δήλωση Συμμετοχής του Υπευθύνου Λειτουργίας») κατά το Μέρος ΙΙ (Α) (1) των παρόντων Κανόνων.

(δ) Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής προεγγραφής (ή στο χώρο του Τοίχου Αναρρίχησης εφόσον δεν έχει γίνει προκράτηση) από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. η επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου απαραίτητου εγγράφου ταυτοποίησης αποκλειστικά με σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και της ηλικίας σας. 

 1. Η αναρρίχηση είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε ύψος και συγκαταλέγεται στις υψηλού κινδύνου δραστηριότητες. Η χρήση του Τοίχου Αναρρίχησης γίνεται με ίδια ευθύνη των συμμετεχόντων και σε περίπτωση ανηλίκων με ευθύνη του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα ή ενήλικου συνοδού (και έχοντα τη σχετική συναίνεση του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα). Οι συμμετέχοντες, και κατά περίπτωση οι γονείς/ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων συμμετεχόντων ή ενήλικοι συνοδοί (και έχοντες τη σχετική συναίνεση του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα), απαλλάσσουν την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί εκ της συμμετοχής στον Τοίχο Αναρρίχησης, ιδίως λόγω μη τήρησης των παρόντων Κανόνων Λειτουργίας και των οδηγιών του Υπεύθυνου Λειτουργίας.
 2. Υποχρεούστε να προσέχετε τα προσωπικά και πολύτιμα αντικείμενά σας. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια η κλοπή χρημάτων, κοσμημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά, laptop κ.α.) και εν γένει προσωπικών και πολύτιμων αντικειμένων των επισκεπτών.
 3. Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε πλήρως με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Λειτουργίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα απομακρύνεστε άμεσα από τον χώρο του Τοίχου Αναρρίχησης. Συμμετέχοντες οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο παρενοχλούν ή εμποδίζουν άλλους, ή γενικώς δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Τοίχου Αναρρίχησης θα απομακρύνονται από τον χώρο. 
 4. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Τοίχου Αναρρίχησης να τροποποιήσει, μερικώς ή στο σύνολο τους, τους παρόντες αναφερόμενους Κανόνες Λειτουργίας.

 II.      Γενικές Πληροφορίες του Υπευθύνου Λειτουργίας

Α. Κανόνες συμμετοχής στα Προγράμματα Αναρρίχησης του ΚΠΙΣΝ

 1. Για την αναρρίχηση στον Τοίχο Αναρρίχησης απαιτείται -πέραν της διαδικασίας εγγραφής ως άνω υπό Ι (ηλεκτρονικά ή μη)- και η υπογραφή σχετικής Δήλωσης Συμμετοχής του Υπευθύνου Λειτουργίας που θα παρασχεθεί από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και ο έλεγχος της ταυτότητας του δηλούντος από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας, τα οποία πραγματοποιούνται επί τόπου και πάντως πριν την είσοδο του συμμετέχοντος στα Προγράμματα Αναρρίχησης.   
 2. Όλοι όσοι αναρριχούνται στον Τοίχο Αναρρίχησης (ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ενήλικοι συνοδοί και έχοντες τη σχετική συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτών που αναρριχούνται στον Τοίχο Αναρρίχησης) πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται ότι η αναρρίχηση είναι επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και να έχουν συνειδητοποιήσει και έχουν αποδεχτεί  τον κίνδυνο στον οποίο θέτουν τον εαυτό τους (ή τους ανηλίκους των οποίων ασκούν τη γονική μέριμνα/συνοδεύουν).
 3. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στον Τοίχο Αναρρίχησης σε: 
  1. εγκύους,
  2. άτομα με προβλήματα υγείας που αντενδείκνυται στην ασφαλή αναρρίχησή τους (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, μυοσκελετικούς τραυματισμούς ή/και παθήσεις, καρδιοαγγειακές παθήσεις, δυσκολίες ισορροπίας, κινητικές δυσκολίες, επιληψία, σκοτοδίνες, ιλίγγους, υψοφοβία, εξάρτηση από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, ψυχικές διαταραχές, διαβήτη, μεταδοτικές ασθένειες),
  3. άτομα που δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση.     
 4. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στον Τοίχο Αναρρίχησης σε παιδιά κάτω των 6 ετών. 
 5. Για ανήλικους από 6 έως και 15 ετών επιτρέπεται η αναρρίχηση στον Τοίχο Αναρρίχησης μόνο υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνά ή ενήλικο συνοδό (και έχοντα τη σχετική συναίνεση του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα).
 6. Για ανήλικους άνω των 16 ετών επιτρέπεται η αναρρίχηση στον Τοίχο Αναρρίχησης, ακόμα και χωρίς τη συνοδεία γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνά, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν έγγραφη συναίνεση (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αποκλειστικά μέσω gov.gr) από γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνά τους.

Β. Κανόνες λειτουργίας του χώρου του Τοίχου Αναρρίχησης

Ισχύουν οι γενικοί κανόνες του χώρου του ΚΠΙΣΝ (https://www.snfcc.org/episkepsi/kanonismos-leitoyrgias). Επιπροσθέτως:

 1. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το φαγητό και η κατανάλωση αλκοόλ.
 2. Δεν επιτρέπονται τα ζώα στον χώρο του Τοίχου Αναρρίχησης.
 3. Δεν επιτρέπονται άλλες δραστηριότητες στον χώρο του Τοίχου Αναρρίχησης.
 4. Δεν επιτρέπεται η προσέγγιση του Τοίχου Αναρρίχησης από συμμετέχοντες που δεν πρόκειται να αναρριχηθούν άμεσα.
 5. Όσοι παρευρίσκονται στον χώρο πρέπει να μην παρεμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του Τοίχου Αναρρίχησης (να μην προσεγγίζουν τον Τοίχο Αναρρίχησης, να μην ενοχλούν με φωνές κλπ.).     
 6. Όλοι όσοι παρευρίσκονται στον χώρο πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπεύθυνου Λειτουργίας και των χειριστών του Τοίχου Αναρρίχησης.

Γ. Κανόνες λειτουργίας του Τοίχου Αναρρίχησης

 1. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση χωρίς την επίβλεψη του Υπεύθυνου Λειτουργίας του Τοίχου Αναρρίχησης. 
 2. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση χωρίς τη χρήση κράνους.
 3. Στον υψηλό Τοίχο Αναρρίχησης (Top Rope-ύψος 9.566 μέτρα) δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση χωρίς τη χρήση σχοινιού (και των υπόλοιπων κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας από πτώση). 
 4. Στον χαμηλό Τοίχο Αναρρίχησης (Βοulder- ύψος 4 μέτρα) δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση σε ύψος άνω των 2,5 μέτρων (το ύψος υπολογίζεται από το τελευταίο πιάσιμο στο οποίο βρίσκονται τα χέρια). 
 5. Μην στέκεστε/ περνάτε κάτω από τους αναρριχητές και στην περιοχή τυχόν πτώσης τους. 
 6. Είναι υποχρεωτική η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας από πτώση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους που θα σας παρέχει ο Υπεύθυνος Λειτουργίας.  
 7. Μην μεταφέρετε αντικείμενα μαζί σας κατά την αναρρίχηση (κινητό τηλέφωνο, κλειδιά, κέρματα κλπ.). 
 8. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση χωρίς καθαρά αθλητικά υποδήματα ή υποδήματα αναρρίχησης και χωρίς κατάλληλο, ολόσωμο, αθλητικό ρουχισμό. 
 9. Πρέπει να αναρριχάστε με προσοχή και να ελέγχετε τα πατήματα/πιασίματα που χρησιμοποιείτε. Είναι πιθανό αυτά να έχουν χαλαρώσει εξαιτίας θερμοκρασιακών διακυμάνσεων (συστολή και διαστολή των υλικών). 
 10. Πρέπει να  διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενά σας πάνω στα στρώματα.
 11. Παρακαλούμε να ενημερώνετε τον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Τοίχου Αναρρίχησης για οτιδήποτε κρίνετε άξιο αναφοράς (χαλάρωση αναρριχητικών πατημάτων/πιασιμάτων ή αγκυρώσεων, κακή χρήση του Τοίχου Αναρρίχησης από άλλους, φθορά εξοπλισμού κλπ.). 
 12. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Τοίχου Αναρρίχησης για τυχόν απορίες.