ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

Με βάση Σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τον Μάρτιο του 2009, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με τον νόμο 3785/2009, δημιουργήθηκε Οργανισμός με τη νομική μορφή της μη κερδοσκοπικής ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού και την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.». Σκοπός του Οργανισμού είναι, αφ' ενός η μελέτη, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο «Σταύρος Νιάρχος» και αφ' ετέρου -μετά την ολοκλήρωσή του- η επίβλεψη, συντήρηση, φύλαξη, οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου, με τρόπο που να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και  να ανταποκρίνεται πλήρως στους σκοπούς του.Κατά την περίοδο υλοποίησης του Κέντρου Πολιτισμού, ο Οργανισμός ελέγχεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο οποίο ανήκει και η μοναδική μετοχή του και διορίζει όλα τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου.  Κατά την περίοδο αυτή, μοναδικοί πόροι του Οργανισμού είναι εισφορές και δωρεές που διατίθενται αποκλειστικά από το Ίδρυμα. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μοναδική μετοχή του Οργανισμού θα μεταβιβασθεί λόγω δωρεάς από το Ίδρυμα στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Ίδρυμα (καθώς και τα διορισμένα από αυτό μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) θα αποσυρθεί και δεν θα έχει πλέον την παραμικρή ανάμειξη ή υποχρέωση αναφορικά με τη λειτουργία του.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γιώργος Αγουρίδης, Πρόεδρος ΔΣ

Βασίλης Τσάμης, Αντιπρόεδρος ΔΣ

Χριστίνα Λαμπροπούλου, Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόδωρος Μαραβέλιας, Μέλος

Στέλιος Βασιλάκης, Μέλος