Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ - Εικόνα

Α. Εγγραφή και ιδιότητα Μέλους του ΚΠΙΣΝ

1. Ως Μέλος του ΚΠΙΣΝ, μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Ανήλικοι δικαιούνται να συμμετέχουν ως πρόσθετα Μέλη του ΚΠΙΣΝ στο πλαίσιο του οικογενειακού προγράμματος «SNFCC Family». Ο αιτών, κατά την εγγραφή του, επιλέγει την κατηγορία Μέλους του ΚΠΙΣΝ στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και για την οποία θα πρέπει να πληροί τυχόν ηλικιακά ή άλλα κριτήρια. Τα προνόμια Μελών του ΚΠΙΣΝ που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελών του ΚΠΙΣΝ, όπως εκάστοτε ισχύουν, αναφέρονται στον ιστότοπο (website) του ΚΠΙΣΝ στη διεύθυνση www.SNFCC.org/members.

2. Η ιδιότητα του Μέλους του ΚΠΙΣΝ αποκτάται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών της «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, 17674, Καλλιθέα (εφεξής «ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.»). Για την  εγγραφή, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και η καταβολή του ποσού της συνδρομής που ορίζεται από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ταμείο του ΚΠΙΣΝ είτε ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΚΠΙΣΝ. Για την διαδικασία εγγραφής σε περίπτωση «συνδρομής-δώρου», βλ. και όρο 14.

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων και να ζητά την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου (π.χ. διαβατηρίου).

3. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, χορηγείται στο Μέλος του ΚΠΙΣΝ Κάρτα Μέλους σε ψηφιακή μορφή. Η Κάρτα Μέλους θα χορηγείται στο Μέλος του ΚΠΙΣΝ και σε έντυπη μορφή, με την έκδοσή της, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορος από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. κατά την εύλογη κρίση της (ενδεικτικά, με την αποστολή της στη διεύθυνση που δηλώνεται κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ είτε με παραλαβή της από το Μέλος του ΚΠΙΣΝ από το ΚΠΙΣΝ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.).

Αναφορικά με την αποστολή στα Μέλη του ΚΠΙΣΝ της Κάρτας Μέλους σε έντυπη μορφή, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ακριβόχρονη εκτέλεση των υπηρεσιών ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών.

H Κάρτα Μέλους, είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή, αποτελεί αποδεικτικό της εκάστοτε εν ισχύ συνδρομής του Μέλους του ΚΠΙΣΝ.

 4. Σε αναγνώριση της υποστήριξης των σκοπών του ΚΠΙΣΝ που επιτυγχάνεται μέσω της καταβολής του ποσού της συνδρομής, το Μέλος του ΚΠΙΣΝ δικαιούται να απολαμβάνει τα προνόμια των Μελών του ΚΠΙΣΝ που αντιστοιχούν στην κατηγορία Μέλους που έχει επιλέξει. Ειδικώς στο πλαίσιο του οικογενειακού προγράμματος «SNFCC Family», κάθε μέλος της οικογένειας που δηλώνεται κατά την εγγραφή, δικαιούται να απολαμβάνει τα προνόμια των Μελών του ΚΠΙΣΝ που αντιστοιχούν στην εν λόγω κατηγορία.

5. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Μέλους είναι ετήσια, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά την εγγραφή. Μετά τη λήξη ισχύος της Κάρτας Μέλους, εφόσον κάποιος/α επιθυμεί να συνεχίζει να υποστηρίζει την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή του στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ, καταβάλλοντας στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. το αντίστοιχο ποσό συνδρομής που καθορίζεται από τη ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.. Η ανανέωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ταμείο του ΚΠΙΣΝ είτε ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΚΠΙΣΝ. 

6. Η ιδιότητα του Μέλους στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπικά, ανεκχώρητα και αμεταβίβαστα σε οποιονδήποτε τρίτο.

 Ρητά διευκρινίζεται ότι τα προνόμια του Προγράμματος Μελών παύουν με το θάνατο του φυσικού προσώπου που κατέχει την ιδιότητα του Μέλους του ΚΠΙΣΝ. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του οικογενειακού προγράμματος «SNFCC Family», η συνδρομή στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ γίνεται αντικείμενο διαχείρισης αποκλειστικά από το πρόσωπο που πραγματοποίησε την εγγραφή, στο οποίο και απευθύνονται όλες οι ενημερώσεις και πληροφορίες που αφορούν σ’ αυτή. Κατόπιν σχετικής δήλωσης, οι σχετικές με το Πρόγραμμα Μελών ενημερώσεις και πληροφορίες δύναται να απευθύνονται, ως εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/ της συζύγου, συντρόφου, συμβίου/συμβίας του προσώπου που πραγματοποίησε την εγγραφή. Ειδικώς σε περίπτωση αποχώρησης του Μέλους του ΚΠΙΣΝ που πραγματοποίησε την εγγραφή του ίδιου και των μελών της οικογένειας του στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ, η συνδρομή μπορεί να μεταβιβαστεί στον δηλωθέντα κατά την εγγραφή σύζυγο/σύντροφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος επιθυμεί τη συνέχιση της συνδρομής από τον ίδιο.  

Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος του ΚΠΙΣΝ να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ υποχρεούνται να επιδεικνύουν, όποτε τους ζητηθεί, την Κάρτα Μέλους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων Μελών που τους έχουν καταστεί διαθέσιμα.

7. Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εμπορικών ή χρηματικών συναλλαγών. 

8. Κάθε Κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και ο κάτοχος-Μέλος του ΚΠΙΣΝ είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Μέλους, ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., ώστε να είναι εφικτή η ακύρωση και η αντικατάστασή της. Η ΚΠΙΣΝ M.Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Κάρτας Μέλους της οποίας η απώλεια δεν έχει γνωστοποιηθεί προς αυτήν.

9. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει οποιαδήποτε προνόμια Μελών του ΚΠΙΣΝ ή και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ ή επιμέρους κατηγορίες Μελών αυτού, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών του ΚΠΙΣΝ μέσω του ιστοτόπου www.SNFCC.org ή / και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (email, sms, ταχυδρομική επιστολή, μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., τηλέφωνο). 

10. Κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν μεταβιβάζεται, παραχωρείται ή δίδεται για εκμετάλλευση στο Μέλος του ΚΠΙΣΝ.

11. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε προνόμια Μελών του ΚΠΙΣΝ δεν είναι σε θέση να καταστούν διαθέσιμα στα Μέλη του ΚΠΙΣΝ ή να υλοποιηθούν. Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια (π.χ. ξεναγήσεις, ειδικές εκδηλώσεις κ.α.) ενδέχεται να καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών του ΚΠΙΣΝ. Στην περίπτωση αυτή, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας των Μελών του ΚΠΙΣΝ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων. Αναφορικά με τα προνόμια του Προγράμματος Μελών που δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράση του Προγράμματος Μελών σε καλεσμένο του Μέλους του ΚΠΙΣΝ, το Μέλος του ΚΠΙΣΝ πρέπει να είναι παρόν στην εν λόγω δράση για χρήση του σχετικού προνομίου από το ίδιο το Μέλος του ΚΠΙΣΝ και τον καλεσμένο του.

12. Το ποσό της συνδρομής προορίζεται να συμβάλλει στη λειτουργία και βιωσιμότητα του ΚΠΙΣΝ και καλύπτει δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ειδικά σχεδιασμένων για την υποστήριξη του ΚΠΙΣΝ, τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους του ΚΠΙΣΝ, τα έξοδα έκδοσης Κάρτας Μέλους, τα γενικά έξοδα λειτουργίας του Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ. Για τον λόγο αυτόν, με την επιφύλαξη της ακύρωσης εντός των πρώτων δεκατεσσάρων (14) ημερών, όπως αναφέρεται κατωτέρω, το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς από τη ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., δεν συμψηφίζεται ούτε ανταλλάσσεται. Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας Μέλους του ΚΠΙΣΝ πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Κάρτας Μέλους, το καταβληθέν ποσό της συνδρομής δεν δύναται να συμψηφιστεί με την αξία της νέας συνδρομής.

13. Σε περίπτωση που η εγγραφή Μέλους του ΚΠΙΣΝ λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.: www.SNFCC.org/members, το Μέλος του ΚΠΙΣΝ έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση members@snfcc.org ή σχετική επιστολή στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και οφείλει να επιστρέψει την έντυπη Κάρτα Μέλους στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., είτε παραδίδοντας την στην υποδοχή του ΚΠΙΣΝ είτε με αποστολή της στην διεύθυνση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., όπως ορίζεται ανωτέρω, με την ένδειξη «Υπόψιν του Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ. Στην περίπτωση αυτή, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος του ΚΠΙΣΝ το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής (και συνακόλουθα της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ), το ποσό της συνδρομής δεν επιστρέφεται.  

14. Σε περίπτωση που παρέχεται από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. η δυνατότητα αγοράς «συνδρομής-δώρου» για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως Μέλους του ΚΠΙΣΝ, το ποσό της συνδρομής καταβάλλεται από τον αγοραστή της συνδρομής-δώρου και εκδίδεται από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. σχετικός μοναδικός κωδικός δώρου (“gift promotion code”). Ο τρίτος στον οποίο περιέρχεται η συνδρομή δώρο δικαιούται να πραγματοποιήσει την εγγραφή Μέλους του ΚΠΙΣΝ οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας της συνδρομής, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.: www.SNFCC.org/members ή κατά την επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ. Η εγγραφή προϋποθέτει την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής και την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ από τον τρίτο. Σε περίπτωση που η αγορά της «συνδρομής-δώρου» έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., ο αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της αγοράς, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση members@snfcc.org ή σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., ως ανωτέρω ορίζεται, με την ένδειξη «Υπόψιν του Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ». Στην περίπτωση αυτή, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. επιστρέφει σε αυτόν το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε.

15. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του Μέλους του ΚΠΙΣΝ, το Μέλος του ΚΠΙΣΝ μπορεί να απευθυνθεί στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και να αποστείλει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. έντυπο αλλαγής στοιχείων.

 

Β. Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής της συνδρομής είναι οι ακόλουθοι:

Σε περίπτωση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ ή ανανέωσης της συνδρομής Μέλους του ΚΠΙΣΝ στο ταμείο του ΚΠΙΣΝ, η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Σε περίπτωση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ ή ανανέωσης της συνδρομής Μέλους του ΚΠΙΣΝ ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

 

Γ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα συλλέξει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος και, σε περίπτωση οικογενειακής συνδρομής, των μελών της οικογένειάς του αιτούντος που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η διεύθυνση κατοικίας (συμπεριλαμβανομένων και της πόλης και χώρας), ο αριθμός κινητού και επιπλέον τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία συναλλαγής, η εκπαιδευτική βαθμίδα, το επάγγελμα/ιδιότητα και τα ενδιαφέροντα, η γλώσσα επικοινωνίας και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιηθούν από τα Μέλη, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ, με βάση το άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 («ΓΚΠΔ») για να εκδώσει την Κάρτα/τις Κάρτες Μέλους του ΚΠΙΣΝ, να την/τις αποστέλλει στο/στα εκάστοτε Μέλος/Μέλη του ΚΠΙΣΝ, να χορηγεί τα προνόμια που απορρέουν από τη συμμετοχή του αιτούντος και της οικογένειάς του (σε περίπτωση οικογενειακής συνδρομής) στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ (που μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων και τις δραστηριότητες τρίτων) και γενικώς για να λειτουργεί το εν λόγω πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης των σχετικών διαπιστεύσεων, σύμφωνα με τον Νόμο (ενδεικτικώς αναφερόμενου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ) και τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και κανονισμούς της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.. Επίσης, κατόπιν της υποβολής της αίτησης εγγραφής, για όσο διαρκεί η ιδιότητα του Μέλους του ΚΠΙΣΝ, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος για να επικοινωνεί μαζί του, με βάση το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, μέσω email, SMS, τηλεφώνου, παραδοσιακού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, viber) σχετικά με τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. που αφορούν το Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ, με σκοπό τη συμμετοχή του αιτούντος και της οικογένειάς του (σε περίπτωση οικογενειακής συνδρομής) σε αυτές και, γενικώς, της άσκησης της ιδιότητας του Μέλους του ΚΠΙΣΝ και των δικαιωμάτων που αυτή συνεπάγεται. Συναφώς, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για τον σκοπό της βέλτιστης ενημέρωσης των Μελών του ΚΠΙΣΝ για εκδηλώσεις, πληροφορίες ή άλλα προνόμια, που μπορεί να τα ενδιαφέρουν, μπορεί να λαμβάνει υπόψιν το σύνολο των δεδομένων που αφορούν σε αυτά. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα ενημερώνει επίσης το Μέλος του ΚΠΙΣΝ, κατόπιν σχετικής συγκατάθεσής του, με βάση το άρθρο 6 § 1 (α) του ΓΚΠΔ, σχετικά με τις εκδηλώσεις και δράσεις της και για προωθητικές ενέργειες μέσω των ψηφιακών καναλιών (π.χ. Facebook) της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. Μετά τη λήξη της συνδρομής του στο πρόγραμμα Μελών, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα ενημερώνει το πρώην Μέλος σχετικά με εκδηλώσεις και δράσεις του Προγράμματος Μελών, κατόπιν χορήγησης σχετικής συγκατάθεσης του Μέλους, με βάση το άρθρο 6 § 1 (α) του ΓΚΠΔ.  

Σε περίπτωση που η διάρκεια της ιδιότητας του Μέλους του ΚΠΙΣΝ πλησιάζει στη λήξη της, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υπενθύμιση στο Μέλος του ΚΠΙΣΝ για την ανανέωσή της με βάση το σχετικό έννομο συμφέρον της, με βάση το άρθρο 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ, και το άρθρο 11 § 3 του Ν. 3471/2006, όπως κάθε φορά ισχύει. Η υπενθύμιση θα αποστέλλεται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, sms, ταχυδρομική επιστολή, μήνυμα στον λογαριασμό του Μέλους του ΚΠΙΣΝ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του λογαριασμού της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και τηλέφωνο. Σε κάθε τέτοιο μήνυμα θα περιλαμβάνεται δυνατότητα για την αντίρρηση στην αποστολή της σχετικής υπενθύμισης, ενώ κάθε Μέλος του ΚΠΙΣΝ έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί οποτεδήποτε σε αυτή, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Οργανισμού: dpo@snfcc.org.

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν θα κοινοποιήσει σε κανέναν τρίτο τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από εταιρείες που παρέχουν στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. υπηρεσίες που σχετίζονται με την λειτουργία του Προγράμματος Μελών του ΚΠΙΣΝ (π.χ. διαφημιστικές εταιρείες), οι οποίες θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και κατ’ εντολή της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. χωρίς κανένα δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος. Στην περίπτωση αυτή, τα τρίτα μέρη ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και δεσμεύονται με συμβατική σχέση ότι εφαρμόζουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες, όπως είναι συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, χώροι εστίασης, η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, για τον σκοπό συμμετοχής των Μελών σε σχετικές δράσεις. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους για όσο διαρκεί η συνδρομή του, και έως πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης της τυχόν συγκατάθεσής σας (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της) και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα, 115 23, complaints@dpa.gr). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε αποστέλλοντας αίτημα στην παραπάνω διεύθυνση ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@snfcc.org. 

Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ δύνανται να μας ενημερώνουν για αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία τους, είτε αποστέλλοντας email στο members@snfcc.org είτε εγγράφως με φυσική παρουσία, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα αλλαγής στοιχείων.


 

Δ. Γενικοί Όροι

Οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ, της διάρκειας κτήσης της ιδιότητας του Μέλους ή και της ανανέωσης της συνδρομής των Μελών του ΚΠΙΣΝ και αναρτώνται αναλυτικά και στην ιστοσελίδα www.SNFCC.org/members.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.SNFCC.org ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. 

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Το παρόν αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του Προγράμματος Μελών ΚΠΙΣΝ με ισχύ από 01/04/2024 και διέπει εφεξής όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ. Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ www.SNFCC.org/members για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.