ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η Κοινοπραξία Salini Impregilo-ΤΕΡΝΑ ανέλαβε και έφερε εις πέρας την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η επιλογή της συγκεκριμένης Κοινοπραξίας έγινε μέσα από μία μακρά διαδικασία διεθνών προδιαγραφών με σκοπό την αναζήτηση προσφορών από αναγνωρισμένες Ελληνικές και διεθνείς κατασκευαστικές εταιρίες. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου διήρκεσε συνολικά 10 μήνες, με την συμμετοχή οκτώ εταιριών. Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του διαγωνισμού υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν λεπτομερώς τέσσερις ολοκληρωμένες προσφορές.

Η επιλογή της κοινοπραξίας της Ιταλικής εταιρείας Salini Impregilo με την Ελληνική ΤΕΡΝΑ βασίστηκε σε αυστηρά κριτήρια. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάθεση του έργου ήταν η ποιοτική και ασφαλής κατασκευή του έργου με βάση τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια, η τήρηση του προκαθορισμένου προϋπολογισμού και του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αλλά και η εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου. Η απόφαση να ανατεθεί το έργο σε κοινοπραξία η οποία συμπεριλαμβάνει Ελληνική εταιρία, εκφράζει την πρωταρχική πρόθεση του Ιδρύματος, η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ να αποφέρει σημαντικά άμεσα οικονομικά οφέλη στη χώρα, δέσμευση η οποία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την κοινοπραξία, η Impregilo ορίζει το 51% αυτής και η ΤΕΡΝΑ, το 49%.

Ο Όμιλος Salini Impregilo (www.salini-impregilo.com/en/) ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αλλά αποτελεί τη μετεξέλιξη τεσσάρων μεγάλων εταιριών, των Girola, Lodigiani, Impresit και Cogefar, οι οποίες βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε κατασκευαστικά έργα σε όλο τον κόσμο από τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι εταιρίες που δημιούργησαν την Impregilo, όταν συγχωνεύθηκαν το 1995, συμμετείχαν στην κατασκευή των δρόμων, σιδηροδρόμων και υδροηλεκτρικών σταθμών, που έδωσαν αναπτυξιακή ώθηση στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες.

Η ΤΕΡΝΑ (www.terna.gr) ιδρύθηκε το 1972 και δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος δημόσιων και ιδιωτικών έργων, με σημαντικούς προϋπολογισμούς και σύνθετη τεχνογνωσία, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικά έργα, φράγματα, κ.ά. Η ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήμερα την κατασκευαστική εταιρία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ιστορικό Μελετών & Ανάθεσης Έργου