ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών για Ζημιές Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου)

H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.»  επιθυμεί να αναθέσει την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών για Ζημιές Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) σε κατάλληλα ειδικευμένους και έμπειρους οργανισμούς/ασφαλιστικές εταιρείες, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργείται βάσει της διακήρυξης που είναι διαθέσιμη εδώ.  (Αγγλικό κείμενο διαθέσιμο εδώ)

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018, στις 17:00, τοπική ώρα Ελλάδος. Το ΚΠΙΣΝ θα δέχεται Αιτήσεις Συμμετοχής και Προσφορές που θα υποβάλλονται εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) μόνον μεταξύ των ωρών 10:00-17:00, τοπική ώρα Ελλάδος.


Ανακοινώσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών για Ζημιές Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου)

21.09.2018: Διευκρινίσεις επί του κειμένου της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας  
25.09.2018: Διευκρινίσεις αναφορικά με το πρότυπο έντυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Παράρτημα I της Διακήρυξης)
01.10.2018: Διευκρινίσεις αναφορικά με το Ασφαλιστήριο (Παράρτημα VI της Διακήρυξης)