FAQ

FAQ

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για όσους το δυνατόν περισσότερους.

Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαχωρίζεται σε δυο τύπους ωραρίου, ανάλογα και με το τμήμα απασχόλησης του υποψηφίου:

 • 40 ώρες/6ημέρες/ κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
 • 40 ώρες/5 ημέρες/σταθερό ωράριο
 • 40 ώρες/5 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
Οι αποδοχές  θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης:

 • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους από 18 έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 18/12/1983 – 17/12/2000) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων
 • Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση) θεωρείται απαραίτητη
 • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Όσοι επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση

Επιπλέον προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση τύπου ΙΙ

 • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου, για την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το σχετικό έγγραφο πιστοποίησης για επίπεδο τουλάχιστον Β2 (π.χ. FCE)
 • Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατ’ ελάχιστον)

Επιπλέον προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση τύπου ΙΙΙ

 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, για την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική πιστοποίηση είτε για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) το οποίο αποκτήθηκε από 01/12/2015 και μετά, είτε για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) χωρίς χρονολογικό περιορισμό
 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλος σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο/στα επιλεχθέν(τα) πεδία ή να είναι συναφής και θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά
 • Στην κατηγορία 11 (Εξυπηρέτηση Επισκεπτών/ Διοικητική Υποστήριξη) ο τίτλος είναι αποδεχτός από όλα τα πεδία σπουδών που συμπεριλαμβάνονται ή όχι στη λίστα
Ο συγκεκριμένος κύκλος πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου του 2019.

Το τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και ευχάριστη εμπειρία όσων επισκέπτονται τους χώρους του. Επίσης, υποστηρίζει όλες τις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες του ΚΠΙΣΝ, συντονίζει τις σχολικές επισκέψεις και την ενοικίαση ποδηλάτων, διεξάγει τις καθημερινές ξεναγήσεις καθώς και τα μαθήματα Η/Υ σε ανθρώπους 65 ετών και άνω.

H oμάδα Back Of House – Διοικητική Υποστήριξη του ΚΠΙΣΝ αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ μέσω τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους επισκέπτες μέσω email και facebook inbox καθώς και τις ηλεκτρονικές κρατήσεις για τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ. Τέλος η ομάδα έχει την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των γραφείων της Διοίκησης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ (προμήθειες, γραφική ύλη, εξωτερική αλληλογραφία, διαχείριση ραντεβού, κτλ).

Καθώς το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων που στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα προσφέροντας επαγγελματική εμπειρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με εξαίρεση μέχρι 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή τους για ακόμα έξι μήνες, κατόπιν αξιολόγησης.

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ είναι από τις 19 – 28 Οκτωβρίου (16:00 ώρα Ελλάδος) και γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις που θα ληφθούν μέσω συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας στο SNFCC.org/internships.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της φόρμας στο SNFCC.org/internships. Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org.
Προκειμένου να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης ή συμπληρωματικών στοιχείων, οπότε παρακαλείσθε να έχετε ελέγξει λεπτομερώς όλες τις σχετικές πληροφορίες και επιλογές πριν την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης.
Κάθε υποψήφιος στον τύπο ΙΙΙ, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα μόνο επιστημονικό πεδίο συν το πεδίο που αφορά την Εξυπηρέτηση Επισκεπτών και Διοικητική Υποστήριξη με εκπαιδευτικά προσόντα από οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, υποβάλλοντας τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ηλεκτρονικά στη σχετική φόρμα.

Τη συνολική διάρκεια σπουδών που απαιτείται για την απόκτηση του Πτυχίου.

To πτυχίο που είναι περισσότερο συναφές με τα πεδία που έχει δηλώσει.

Α. Για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.

Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους του τύπου ΙΙΙ (Πρακτική Άσκηση – με εκπαιδευτικά προσόντα) η πιστοποίηση για επίπεδο Β2 ισχύει μόνο αν έχει αποκτηθεί από 01/12/2015 και έπειτα, ενώ για τους υποψηφίους του τύπου ΙΙ (Πρακτική Άσκηση – με γνώση αγγλικών), δεν τίθεται χρονικός περιορισμός.

 

Β. Για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας και δεν υπάρχει χρονολογικός περιορισμός ως προς την ημερομηνία απόκτησης:

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου MICHIGAN

Γ. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος δε διαθέτει κάποιο από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας, ωστόσο είναι πτυχιούχος από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, επισυνάπτοντας στο πεδίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας, το πτυχίο από το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει αν διαθέτει Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στον τύπο ΙΙ και στον τύπο ΙΙΙ, αλλά όλες οι αιτήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, σε μία μοναδική φόρμα.

Οι υποψήφιοι για τους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τον τύπο Ι.

Επίσης, οι υποψήφιοι για τον τύπο Ι δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ.

Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για τους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα:

Οι πτυχιούχοι που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικής άσκησης.

Οι πτυχιούχοι μεταπτυχιακού, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για τους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα:

Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και δεν κρατούν κάποιον τίτλο σπουδών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για τον τύπο ΙΙ πρακτικής άσκησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι φοιτητές μεταπτυχιακού που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά κρατούν πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικής άσκησης.


Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

Η κλήρωση για την πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα ως εξής:

 • Κληρώσεις υποψήφιων: 5 Νοεμβρίου 2018
 • Διαδικασία συνεντεύξεων: Νοέμβριος 2018 (τύπος Ι & ΙΙΙ)
Ναι. Θα λάβουν σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Θα υπάρχει περιθώριο τριών 24ώρων σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θεωρεί ότι έχει γίνει κάποιος λάθος ως προς την αξιολόγηση των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ναι.  Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) προσωπικού και διοίκησης στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ΕΛΣ, ΕΒΕ.
Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από ηλεκτρονικό e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

Τύπος Ι

Δώδεκα (12) υποψήφιοι, καθώς και δεκαοκτώ (18) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις έξι (6) διαθέσιμες θέσεις.

Για τους δώδεκα (12) υποψήφιους που θα κληρωθούν, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Τύπος ΙΙ

Δεκαεννέα (19) υποψήφιοι, καθώς και τριάντα οκτώ (38) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις δεκαεννέα (19) διαθέσιμες θέσεις.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Τύπος ΙΙΙ

Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψήφιων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψήφιων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τριπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν πέντε (5) υποψήφιοι ανά πεδίο. Συνεπώς, εκατόν δεκαεπτά (117) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από τα έντεκα (11) πεδία σπουδών του τύπου ΙΙΙ.

Επιπλέον, θα κληρωθούν, εβδομήντα επτά (77) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες ανά πεδίο.

Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψήφιους που έχουν κληρωθεί. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για τους εκατόν δεκαεπτά (117) υποψήφιους που θα κληρωθούν, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ για να κατανεμηθούν στα εξής τμήματα:

 • Οικονομική Διεύθυνση & Λογιστήριο
 • Πληροφορική
 • Εγκαταστάσεις (διαχείριση Εγκαταστάσεων & Πάρκου)
 • Επιχειρηματική Ανάπτυξη (Εστίαση, Πρόγραμμα Μελών κ.α.)
 • Νομική Υπηρεσία
 • Εμπορική Λειτουργία
 • Προγραμματισμός & Παραγωγή Εκδηλώσεων
 • Marketing & Επικοινωνία
 • Εξυπηρέτηση Επισκεπτών (υπηρεσίες διαχείρισης κοινού, αρχιτεκτονικές ξεναγήσεις, τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επισκεπτών, κλπ.)

Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πριν τις συνεντεύξεις θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.