ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ EBE/ΕΛΣ

Γενικές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για όσους το δυνατόν περισσότερους.

Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι πλήρους απασχόλησης και διαμορφώνεται ανάλογα με τον οργανισμό και το τμήμα απασχόλησης κάθε υποψήφιου.

Οι αποδοχές θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης:

 • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους από 18 έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 18/12/1983 – 17/12/2000) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων
 • Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση) θεωρείται απαραίτητη
 • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Όσοι επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για έναν από τους δύο τύπους

Επιπλέον προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση τύπου ΙΙ:

 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (π.χ. FCE) – η σχετική πιστοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά
 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο/στα επιλεχθέν(τα) πεδία ή να είναι συναφής –οι σχετικοί τίτλοι σπουδών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά

Ο συγκεκριμένος κύκλος πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου του 2019.

 

Καθώς το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων που στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα προσφέροντας επαγγελματική εμπειρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με εξαίρεση μέχρι 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή τους για ακόμα έξι μήνες, κατόπιν αξιολόγησης.


Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην ΕΒΕ και της ΕΛΣ είναι από τις 31 Οκτωβρίου – 9 Νοεμβρίου (16:00 ώρα Ελλάδας) και γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις που θα ληφθούν μέσω συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας στο SNFCC.org/internships.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της φόρμας στο SNFCC.org/internships. Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org.

Προκειμένου να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης ή συμπληρωματικών στοιχείων, οπότε παρακαλείσθε να έχετε ελέγξει λεπτομερώς όλες τις σχετικές πληροφορίες και επιλογές πριν την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης.

Κάθε υποψήφιος στον τύπο ΙΙ, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για 1-3 πεδία σπουδών, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τους απαραίτητους τίτλους σπουδών για το κάθε πεδίο αντίστοιχα, στην ίδια φόρμα.

To πτυχίο που είναι περισσότερο συναφές με το πεδίο που έχει δηλώσει.

Διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των πεδίων σπουδών είναι ενδεικτική και ότι τα κριτήρια για τη συνάφεια του τίτλου σπουδών των υποψηφίων, με το πεδίο σπουδών στο οποίο θέτουν υποψηφιότητα, θα είναι ελαστικά.

Α. Για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL.
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level.
 • Test of Interactive English, B2 Level.

Β. Για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:

 • Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge.
 • Bulats English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
 • ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan.
 • London Tests of English level 5 - Proficient Communication του Edexcel, ή
 • Pearson Test of English general level 5 - Proficient Communication - του Edexcel ή
 • Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International του Trinity College London.
 • City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - Mastery - και City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) - Mastery - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης), ή
 • City & Guilds Certificate in International ESOL - Mastery - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Mastery - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή
 • Pearson EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή
 • Pearson LCCI level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).
 • Pearson LCCI EFB level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2).
 • C2 - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 

Γ. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος δε διαθέτει κάποιο από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας, ωστόσο είναι πτυχιούχος από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, επισυνάπτοντας στο πεδίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας, το πτυχίο από το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει αν διαθέτει Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Κάθε ενδιαφερόμενος για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στους φορείς ΕΒΕ & ΕΛΣ μπορεί να επιλέξει μόνο έναν από τους δύο τύπους.

Οι πτυχιούχοι που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στον τύπο ΙΙ πρακτικής άσκησης.

Εφόσον έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, ο υποψήφιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα αναρτώντας ηλεκτρονικά τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής.

Για τη συμμετοχή στον τύπο ΙΙ πρακτικής άσκησης απαιτείται αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής.

Με την επιτυχή αποστολή της αίτησης θα φανεί μήνυμα στην οθόνη της φόρμας και ο υποψήφιος θα λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν λάβει καμία επιβεβαίωση θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση ξανά.

Εφόσον ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, επισυνάπτοντας στο πεδίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας, το πτυχίο από το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.

*Για περισσότερες λεπτομέρειες όσο αφορά τα πτυχία που πιστοποιούν γνώση αγγλικής γλώσσας, δείτε την σχετική ερώτηση.


Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

Η κλήρωση για την πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα ως εξής:

 • Κληρώσεις υποψήφιων: 19 Νοεμβρίου 2018
 • Διαδικασία συνεντεύξεων: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018

Το αδιάβλητο διασφαλίζεται με την παρουσία και την επικύρωση συμβολαιογράφου κατά τις κληρώσεις, όπως (και) είναι η σταθερή πρακτική σε κάθε διαδικασία κλήρωσης.

Ναι. Θα λάβουν σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Θα υπάρχει περιθώριο τριών 24ώρων σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θεωρεί ότι έχει γίνει κάποιος λάθος ως προς την αξιολόγηση των προ απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ναι.  Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) προσωπικού και διοίκησης στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ΕΛΣ, ΕΒΕ.

Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από ηλεκτρονικό e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

Για τον τύπο Ι: Έξι (6) υποψήφιοι, καθώς και εννέα (9) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις τρεις (3) διαθέσιμες θέσεις.

Οι έξι (6) υποψήφιοι που θα κληρωθούν, θα ενημερωθούν από τη σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για συνέντευξη με στελέχη των φορέων.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για τον τύπο ΙΙ: Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψήφιων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τριπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν πέντε (5) υποψήφιοι ανά πεδίο. Συνεπώς, ενενήντα τρεις (93) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από όλα τα πεδία σπουδών.

Επιπλέον, θα κληρωθούν, εξήντα ένα (61) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες ανά πεδίο.

Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψήφιους που έχουν κληρωθεί. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πριν τις συνεντεύξεις θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.