ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με την 03-03-2016 απόφαση του ΔΣ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) εγκρίθηκε η συγκρότηση της Μονάδας Περιβάλλοντος για τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων που έχει εκδοθεί για το ΚΠΣΙΝ, όπως τροποποιημένη ισχύει και το οικείο νομοθετικό πλαίσιο

Η Μονάδα Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για τα εξής:

• Τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΠΙΣΝ στη φάση λειτουργίας του.
• Υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών.
• Σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ.
• Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από την ΑΕΠΟ και την οικεία νομοθεσία.

Επίσης, η Μονάδα Περιβάλλοντος θα αποτελεί το σύνδεσμο του Οργανισμού και του έργου με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα στελέχη της Μονάδας Περιβάλλοντος και οι αρμοδιότητες τους έχουν ως ακολούθως: 

1. Επικεφαλής Υπεύθυνος της Μονάδας Περιβάλλοντος. Ως επικεφαλής υπεύθυνος της Μονάδας Περιβάλλοντος ορίζεται ο Ελπιδοφόρος Παππάς, Αναπληρωτής Διοικητικός Διευθυντής του Οργανισμού ως Συντονιστής της Μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Οι αρμοδιότητες του Επικεφαλής Υπευθύνου έχουν ως ακολούθως:

• Εποπτεία -  παρακολούθηση του ΣΠΔ του ΚΠΙΣΝ
• Επικοινωνία με τρίτα μέρη σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα
• Ενημέρωση της Διοίκησης για περιβαλλοντικά θέματα
• Παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών του ΣΠΔ
• Εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας για την υλοποίηση και τήρηση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Οργάνωση και διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων
• Τήρηση της διαδικασίας ανασκόπησης του ΣΠΔ από τη Διοίκηση
• Θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και εφαρμογή μεθοδολογίας για την παρακολούθησή τους
• Καθορισμός, εφαρμογή και παρακολούθηση προληπτικών μέτρων ελέγχου για την περιβαλλοντική διαχείριση
• Παρακολούθηση και ενημέρωση των συνεργατών – προμηθευτών και λοιπών εμπλεκομένων με το ΣΠΔ του Οργανισμού
• Ενημέρωση Δημοσίων Αρχών για τις ενέργειες του Οργανισμού που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση
• Εφαρμογή μεθοδολογίας για τη βελτίωση του ΣΔΠ
• Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΣΠΔ – εκθέσεις /αναφορές
• Ανάπτυξη προϋπολογισμού για την Περιβαλλοντική Διαχείριση

 

2. Αναπληρωτής Υπεύθυνος της Μονάδας Περιβάλλοντος. Ως αναπληρωτής υπεύθυνος ορίζεται ο Γεώργιος Λιακέας, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων του Οργανισμού ως Αναπληρωτής Συντονιστής της Μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπευθύνου έχουν ως ακολούθως:

• Παρακολούθηση της λειτουργίας του ΣΠΔ
• Διαχείριση εγγράφων και Αρχείων
• Αρχειοθέτηση εγγράφων και αρχείων περιβαλλοντικού συστήματος
• Αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και τυχόν διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται για το ΣΠΔ

Εμμέσως στην Μονάδα Περιβάλλοντος συμμετέχουν και μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Μανωλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, ως εκπρόσωπος της Διοίκησης  του Οργανισμού συμμετέχει στην Μονάδα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο των καθηκόντων του για τη διαχείριση ολοκλήρου του Οργανισμού, έχει και την άμεση εποπτεία της Μονάδας Περιβάλλοντος και της λειτουργίας του ΣΠΔ.

3. Τεχνικοί σύμβουλοι Μονάδας Περιβάλλοντος:

  • Μιχαήλ Φυτίλης,
  • Χιονία Παπαϊωάννου

από την εταιρεία ENGIE, πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ.